Im Sommer 1923 ein Kohlrabi 50 Millionen Mark © BArch, BildY 1-390-1113 / o. Ang.